Kasmira Nash

Kasmira Nash. (Courtesy of Nash's family)